Sekce 7 – Učitelská profese dnes a v perspektivním výhledu: problémy, úkoly, požadavky

Garanti: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.; Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.; doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Anotace
Sekce je zaměřena na prezentaci výsledků teoretických, komparativních a empirických výzkumů týkajících se kvality učitele, proměn v pojetí profese, vzdělávání učitelů a jejich profesního rozvoje. Akcentovanými tématy budou efektivita inovací ve vzdělávání učitelů, strukturace učitelského vzdělávání a jeho efektivita, profesní standard a karierní systém. Část sekce bude věnována prezentaci zásadních výsledků řešení výzkumného záměru PedF UK v Praze "Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání". Další část je otevřena pro příspěvky týkající se uvedené problematiky. Součástí sekce bude také dvouhodinová panelová diskuze ke klíčovým problémům učitelské profese a vzdělávání učitelů.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

Pondělí 16. 9. 2013 od 13:30
UČITELSKÁ PROFESE A UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORETICKÉ A VÝZKUMNÉ REFLEXI
Spilková Vladimíra

OSOBNOSTNÍ ZŘETEL VE VÝUCE
Helus Zdeněk

TEORIE, PRAXE A PROBLÉMY REFLEKTIVNÍHO POJETÍ DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Slavík Jan

TRENDY V INOVACI PŘÍPRAVY UČITELŮ V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH
Wildová Radka

VŠÍMÁNÍ SI" JAKO SOUČÁST DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU U BUDOUCÍHO UČITELE MATEMATIKY
Vondrová Naďa

Pondělí 16. 9. 2013 od 15:30
UČITEL A METODA VYUČOVÁNÍ ORIENOTVANÉ NA BUDOVÁNÍ SCHÉMAT
Jirotková Darina, Hejný Milan, Slezáková Jana

UČITELÉ: UČEBNÍ SPOLEČENSTVÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
Kasíková Hana

STUDENTI V PROFESNÍCH UČÍCÍCH SE KOMUNITÁCH
Kargerová Jana, Stará Jana

PEDAGOGICKÉ PORTFOLIO V UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ
Tomková Anna

KONCEPCE A NÁVRH OVĚŘENÍ MODELU KLINICKÉ ŠKOLY V PROCESU PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY STUDENTŮ UČITELSTVÍ
Mazáčová Nataša

Úterý 17. 9. 2013 od 9:00
MODEL EXPERTNOSTI UČITELE (V KONTEXTU CIZOJAZYČNÉ VÝUKY)
Píšová Michaela, Hanušová Světlana, Kostková Klára

PROFILY JAKO NÁSTROJE HLEDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH CHARATKERISTIK UČITELŮ CIZÍCH JAZYKŮ – EXPERTŮ
Najvar Petr, Tůma František, Janíková Věra

OSOBNĚ VNÍMANÁ PROFESNÍ ZDATNOST (SELF-EFFICACY) U UČITELŮ Z PRAXE
Lukášová Hana

SPÔSOBILOSTI UČITEĽOV DIAGNOSTIKOVAŤ A REFLEKTOVAŤ EDUKAČNÚ REALITU. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZDÔVODNENIE – VÝSKUMNÉ MOŽNOSTI
Kasáčová Bronislava

AUTOEVALVÁCIA UČITEĽA V TEÓRII A VÝSKUMNÝCH ZISTENIACH
Babiaková Simoneta, Kosová Beata

Úterý 17. 9. 2013 od 11:00
PROFESNÍ VIDĚNÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A JEHO ROZVOJ POMOCÍ VIDEOWEBU
Minaříková Eva, Janík Tomáš, Kostková Klára, Janík Miroslav

PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI JAKO SOUČÁST SJEDNOCENÉHO POLE
Šíp Radim, Švec Vlastimil

VÝZKUM TACITNÍCH ZNALOSTÍ JAKO VÝCHODISKO ZEFEKTIVNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENTŮ UČITELSTVÍ
Švec Vlastimil, Krátká Jana, Kubiatko Milan, Pravdová Blanka

NOVÁ KONCEPCE PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ NA PDF MU V BRNĚ: VÝZVY A OČEKÁVÁNÍ
Pravdová Blanka

ZÁKLADNÍ PRINCIP PŘÍPRAVY UČITELŮ – EFEKTIVITA NEBO FINANCE?
Škoda Jiří, Doulík Pavel

Úterý 17. 9. 2013 od 14:00
UČITELÉ UČÍCÍ SE NAPŘÍČ GENERACEMI: KONCEPT A VÝZKUMNÉ PŘÍSTUPY
Novotný Petr, Chaloupková Lucie

MILNÍK PROFESNÍ DRÁHY VYSOKOŠLSKÝCH UČITELŮ
Paláchová Vašťatková Jana, Li Yanyan

KORELAČNÁ A REGRESNÁ ANALÝZA VZŤAHU MEDZI JEDNOTLIVÝMI DIMENZIAMI INTERAKČNÉHO ŠTÝLU UČITEĽA A JEDNOTLIVÝMI DIMENZIAMI SOCIÁLNEJ KLÍMY ŠKOLSKEJ TRIEDY
Dupkalová Mária, Hudáková Tina

SOUČASNÝ STAV MENTORINGU ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE V ČESKÉ REPUBLICE, VELKÉ BRITÁNII, NĚMECKU A USA
Novotná Andrea, Velechovská Michaela

Úterý 17. 9. 2013 od 15:45
MOŽNOSTI ROZVOJE DIAGNOSTICKÉ KOMPETENCE PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ
Berčíková Alena, Stolinská Dominika

AUTOEVALVÁCIA KOMPETENCIÍ UČITEĽOV PRIMÁRNEJ ŠKOLY
Huľová Zlatica

TEÓRIA, TEÓRIA, TEÓRIA... REALITA A IDEÁL UČITEĽSKEJ PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY OČAMI ŠTUDENTOV
Lemešová Miroslava

SYNDROM VYHOŘENÍ U PEDAGOGŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
Vacková Michaela