Sekce 2 – Učitel a efektivita vyučování

Garanti: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Mgr. Jaroslav Říčan
Anotace

Sekce nabízí prostor pro příspěvky věnující se problematice teoretických a empirických výzkumů týkajících se vyučovacího procesu, jeho řízení a výsledků. Akcentovanými tématy budou zejména komparativní studie, využití aktivizujících metod ve vyučování, transformace obsahů v psychodidaktické úrovni, širší souvislosti umožňující učiteli efektivní vedení výuky (kurikulární a legislativní aspekty, využití moderních technologií při výuce, atd.). Sekce je určena i pro příspěvky týkající se problematiky vyučování z hlediska oborových didaktik.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

Pondělí 16. 9. 2013 od 13:30
SEBEHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI PROFESNÍCH ČINNOSTÍ STUDENTA UČITELSTVÍ
Wernerová Jana

VLIV STYLŮ UČENÍ NA PREFERENCI STRUKTURÁLNÍCH PRVKŮ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR Z POHLEDU STUDENTŮ
Klement Milan, Dostál Jiří

PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI A SCHOPNOST PREDIKCE UČEBNÍCH VÝSLEDKŮ U DOTAZNÍKŮ STRATEGIÍ UČENÍ SE CIZÍMU JAZYKU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
Vlčková Kateřina, Švejdíková Kateřina, Hudečková Iva

MOŽNOSTI A LIMITY VYUČOVÁNÍ TYPU CLIL
Koukalová Petra

KLIMA TŘÍDY A MOTIVACE ŽÁKŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ METODY CLIL VE VÝUCE
Wossala Jan

ZJIŠTOVÁNÍ POROZUMĚNÍ TEXTU V ANGLIČTINĚ: JAKÉ MOŽNOSTI DÁVÁ VYUŽITÍ METODY UKOTVUJÍCÍCH VINĚT?
Voňková Hana, Šrámková Eva

NÁSTROJ KE ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VÝUKY FYZIKY A JEHO POUŽITÍ V LONGITUDIÁLNÍM VÝZKUMU
Žák Vojtěch, Kekule Martina

MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ (TALIS)
Kašparová Vendula

EDUCATIONAL EXPERIENCES OF GRADUATE TEACHERS OF KINDERGARTEN LEVEL OF EDUCATION
Soroka – Fedorczuk Anetta

Pondělí 16. 9. 2013 od 15:30
SUBJEKTÍVNE POŇATIE VÝUČBY U UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY
Trnka Marian

UČITELSKÉ POSTOJE KE ŠKOLNÍ VÝKONNOSTI DÍVEK A CHLAPCŮ
Smetáčková Irena

POSTOJE UČITEĽOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA SÚVISIACE S PROCESOM HODNOTENIA V EDUKÁCII
Vísmeková Eva

VNÍMANÁ MOC UČITELE VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ: ADAPTACE DOTAZNÍKU TEACHER POWER USE SCALE
Mareš Jan, Vlčková Kateřina, Šalamounová Zuzana

VÝZKUM VYBRANÝCH KOMPONENT A CHARAKTERISTIK KVALITY VÝUKY CIZÍHO JAZYKA: PŘEDSTAVENÍ PROFILU PRŮMĚRNÉ VÝUKY POSUZOVANÝCH UČITELŮ
Zlatníček Pavel

TIMSS 2011: ZLEPŠILY SE ČESKÉ UČITELKY?
Rendl Miroslav

VÝZKUM PRIMÁRNÍ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI V ČR
Círus Lukáš

ASPEKTY OSVOJOVÁNÍ SI ANGLICKÉHO JAZYKA U ČESKÝCH STUDENTŮ PŘI VSTUPU DO PŘÍPRAVNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
Černá Monika

Úterý 17. 9. 2013 od 9:00
AKČNÍ VÝZKUM VÝUKOVÉ KOMUNIKACE
Švaříček Roman, Šeďová Klára, Sedláček Martin, Šalamounová Zuzana

MODY KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM TVŮRČÍCH AKTIVIT
Kratochvílová Jitka, Pejčochová Jana

POROVNÁNÍ BLOKOVÉ A PRŮBĚŽNÉ VÝUKY TÉMATU PARAZITÉ ČLOVĚKA Z HLEDISKA ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ ŽÁKŮ
Houšková Barbora, Janštová Vanda, Weiser Martin

POSTOJE ŽÁKŮ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ STŘEDNÍCH ŠKOL K VÝUCE CHEMIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Rusek Martin, Köhlerová Veronika

POJETÍ VÝUKY GEOLOGIE NA GYMNÁZIÍCH (ISCED 3)
Rameš František

MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI VÝUKY POMOCÍ PRI - SCI-NET; PROFESNÍ SÍŤĚ UČITELŮ PRO BADATELSKÉ PŘÍSTUPY VE VZDĚLÁVÁNÍ
Heřmanová Vladislava, Wedlichová Iva

INTEGRACE VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU A POSTOJE ŽÁKŮ
Rakoušová Alena

PŘÍLEŽITOSTI K ROZVÍJENÍ KOMPETENCE K UČENÍ VE VÝUKOVÝCH SITUACÍCH ZEMĚPISU: VÝSLEDKY PŘEDVÝZKUMU
Lokajíčková Veronika

Úterý 17. 9. 2013 od 11:00
NOVÉ TECHNOLOGIE VE VÝUCE V PRIZMATECH EFEKTIVITY VYUČOVÁNÍ
Bartošová Michala

ANALYTIKA UČENÍ A DOLOVÁNÍ DAT V OBLASTI E-LEARNINGU
Juhaňák Libor

ELEKTORNICKÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY
Janská Lenka

ELEKTRONICKÉ EDUKAČNÉ TESTY
Klenovčan Pavel

AKTIVIZACE ŽÁKŮ VE VÝUCE POHLEDEM VIDEOSTUDIE
Kolková Jiřina

PROBLEMATIKA ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ NA STRÁNKÁCH ČESKÝCH ODBORNÝCH PEDAGOGICKÝCH ČASOPISŮ V LETECH 1990–2012
Tůma František, Zounek Jiří

POTENCIÁL OPENSOURCE 3D A NAVAZUJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ V PŘÍPRAVĚ PEDAGOGŮ SEKUNDÁRNÍ ÚROVNĚ VZDĚLÁVÁNÍ
Kalous Petr

VYUŽITÍ 3D MODELACE A NAVAZUJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ V PŘÍPRAVĚ PEDAGOGŮ SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ ÚROVNĚ VZDĚLÁVÁNÍ
Gabrielová Johana

Úterý 17. 9. 2013 od 14:00
KOMUNIKAČNÍ KLIMA VE VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OLOMOUCKÉHO KRAJE
Létalová Kateřina

EVOLUČNÍ TERMINOLOGIE V GYMNAZIÁLNÍ VÝUCE BIOLOGIE
Dvořáková Radka

PŘÍLEŽITOSTI K UČENÍ JAKO TEORETICKÝ KONCEPT A MOŽNOSTI JEHO VÝZKUMNÉHO VYUŽITÍ
Knecht Petr

OBOROVÉ KOMPETENCE PEDAGOGIKY UMĚNÍ JAKO VZDĚLÁVACÍ CÍLE A NÁSTROJE MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ
Uhl Skřivanová Věra

LEKTOŘI OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A JEJICH PRÁCE S PODMÍNKAMI K UČENÍ V PRŮBĚHU SKUPINOVÝCH REFLEXÍ
Kolář Jan, Nehyba Jan

PROCES UČENÍ VE SKUPINOVÝCH REFLEXÍCH U LEKTORŮ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE
Nehyba Jan, Kolář Jan

OPONENTSKÉ POSUDKY DISERTAČNÍCH PRACÍ OBHÁJENÝCH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V OBDOBÍ 2010-2012
Michek Stanislav

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH NA ZŠ
Hanák Josef

Úterý 17. 9. 2013 od 15:45
KOOPERATIVNÍ A PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ A JEHO MOŽNOSTI VE VYSOKOŠKOLSTÍ VÝUCE
Čábalová Dagmar

STRUKTURA A NÁPLŇ VYUČOVACÍCH HODIN VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
Šobáňová Petra

ZPĚTNÁ VAZBA V HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA
Novotná Kateřina

POSTOJE ŽÁKŮ VYŠŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA K PITVÁM ŽIVOČICHŮ VE VÝUCE BIOLOGIE
Ondrová Radka, Mourek Jan

HODNOCENÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
Musilová Jana, Beková Monika

INSTPIRAČNÍ ZDROJE A DIDAKTICKÉ MATERIÁLY PRO VÝTVARNOU VÝCHOVU NA 1. STUPNI ZŠ
Zoufalý Petr

VÝTVARNÁ VÝCHOVA V JAPONSKÉ ZAHRANIČNÍ ŠKOLE
Trejbalová Antonie

KORELACE LOGICKÉHO MYŠLENÍ A ŠKOLNÍHO HODNOCENÍ Z MATEMATIKY
Chytrý Vlastimil