Sekce 5 – Podpora inkluze jako nástroj zvyšování efektivity ve vzdělávání

Garanti: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Mgr. Ladislav Zilcher
Anotace
Sekce otevírá prostor pro příspěvky zaměřené na prezentaci výsledků teoretického i praktického výzkumu orientovaného zejména na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, případně na reflexi sociokulturních či socioekonomických faktorů ovlivňujících edukační proces a jeho efektivitu. Vítány jsou rovněž příspěvky zacílené na systémové otázky podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání v České republice i zahraničí, případně komparativně orientované výzkumy postihující důležité aspekty podpory inkluze ve vzdělávání v různých vzdělávacích systémech.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

Úterý 17. 9. 2013 od 14:00
PŘECHOD MEZI PREPRIMÁRNÍM A PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍM – KONCEPCE PROJEKTU
Svobodová Zuzana, Simonová Jaroslava

ROLE EXPERTŮ PŘI ROZHODOVÁNÍ O VOLBĚ PRIMÁRNÍ ŠKOLY
Simonová Jaroslava

DIVERZITA A DIFERENCIÁCIA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Cabanová Mariana

MOŽNOSTI ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ DO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE
Nakládalová Pavlína, Stolinská Dominika

EDUKACE ŽÁKŮ Z ŘAD UPRCHLÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE: POHLED UČITELE A RODIČE
Vodičková Martina

ZÓNY PRIORITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE FRANCII JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEROVNOSTI V PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ
Šťastný Vít, Svobodová Zuzana

Úterý 17. 9. 2013 od 15:45
KULTURA PRO VŠECHNY? NESLYŠÍCÍ ŽÁCI ZŠ V ČESKÝCH KULTURNÍCH INSTITUCÍCH
Koutská Mariana

JAK POZNÁME INKLUZIVNÍ ŠKOLU?
Tannenbergerová Monika, Josef Lukas

NÁZORY SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PROBLEMATIKU PLÁNOVÁNÍ PŘECHODU ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH DO DALŠÍCH NÁVAZNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Maštalíř Jaromír

MODEL INKLUZIVNÍHO ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Gajdoš Adam

VLIV PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA MOŽNOSTI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Tomalová Petra

TVORBA A IMPLEMENTACE KRAJSKÝCH INKLUZÍVNÍCH KONCEPCÍ
Marques Karin